09058407279
  • ایمیل:info@iqsiran.com
  • تلفن:09058407279
  • ساعات کار: 08:00-17:00

چکاب و بازبینی

پس از درمان متقاضی از نظر جسمی وابستگی خود به سیگار را کاملا از دست داده و طی درمان نیز فعالیت عادی و روزمره خود را خواهد داشت.

داوطلبان ترک با حمایت کارشناسان ما و به کمک روش IQS به سرعت مسیر یک زندگی سالم و بدون مصرف دخانیات را آغاز خواهند نمود. فراموش نکنیم افرادی که سیگار را ترک کرده اند مانند هر فرد غیر سیگاری، میتوانند مجددا به سیگار آلوده شوند.